Stadgar

Antagna vid SRS-mötet i Kiruna den 11 september 2007

Syfte och uppgifter

SRS är en sammanslutning av aktiva forskare och tekniker i Sverige med uppgift att verka för en positiv utveckling av svensk rymdforskning. Begreppet rymdforskning skall här ges en vid tolkning och omfatta naturvetenskaplig forskning utnyttjande rymdfarkoster samt markbaserad forskning i direkt anknytning till den rymdbaserade.

SRS-medlemmar skall genom denna sammanslutning hållas informerade om viktiga frågor som rör svensk rymdforsknings planering och genomförande.

SRS-möten skall ge medlemmarna tillfälle att gemensamt diskutera både det nationella och internationella rymdforskningsprogrammet. Forskargrupperna ska vid mötena kunna presentera sina framtidsplaner samt redogöra för utförda experiment och nya vetenskapliga resultat.

SRS förväntas samverka med Rymdstyrelsen, svenska rymdföretag, Rymdforum och andra aktörer verksamma inom eller av betydelse för svensk rymdforskning för att utbyta information om pågående verksamhet, framtidsplaner och behov.

Arbetsordning

SRS är öppet för alla som är verksamma inom svensk rymdforskning, d v s forskare, forskarstuderande och tekniker från forskargrupper i Sverige samt representanter för Rymdstyrelsen och svenska rymdföretag. Medlemskap därutöver erfordrar beslut av utlyst SRS-möte. 

SRS har ingen egen ekonomi, och ingen medlemsavgift. 

SRS företräds av en ordförande som väljs på ett SRS-möte för en period av 3 år. SRS-ordföranden är tillika ordförande för en beredningsgrupp, som också väljs på ett ordinarie SRS-möte för en period av 3 år med möjlighet till förlängning med 1 eller 2 år. Valen genomförs enligt en av SRS beslutad valordning. Det är SRS-ordförandens ansvar att se till att valordningen efterlevs och att nödvändiga förberedelser för valen vidtas. 

Beredningsgruppen skall bestå av högst 10 personer (inkl. ordföranden) och skall som grupp kunna representera aktiva rymdforskningsdiscipliner. Representanter för Rymdstyrelsen skall vara ständigt adjungerade till beredningsgruppens möten och ha förslags- och yttranderätt. 

Nationella SRS-möten skall normalt hållas en gång per år. 

Beredningsgruppen förväntas sammanträda ca 2 ggr per år och däremellan upprätthålla kontakten via e-post. 

Aktuella adresslistor (e-post) skall finnas på en SRS hemsida, för vilken Rymdstyrelsen har ansvaret. Denna hemsida kan även användas för att informera medlemmarna om viktiga händelser och beslut. 

Beslut om ändring av SRS-stadgar tas vid ordinarie SRS-möte. 

Mötesordning

Ordföranden skall i god tid kalla till möte med SRS minst en gång per år.  Beredningsgruppen skall ta fram ett program till SRS-mötena, i samklang med SRS’ grundläggande syften. Ordföranden inbjuder i en första kallelse medlemmarna att föreslå dagordningspunkter. 

Platsen för SRS-mötena skall variera för att avspegla rymdforskningens geografiska spridning och/eller förläggas med hänsyn till andra, relaterade sammankomster. Tid och plats för nästkommande möte ska om möjligt beslutas på ett ordinarie SRS-möte.

Vid SRS-möte utses en mötesordförande och en mötessekreterare; mötesordföranden skall normalt vara knuten till värdinstitutionen. Mötesordföranden, SRS-ordföranden och sekreteraren justerar tillsammans mötesprotokollet, som därefter sänds ut elektroniskt till medlemmarna och dessutom läggs på SRS’ hemsida.

SRS-ordföranden kallar beredningsgruppen till möten ca 2 ggr per år. På begäran av någon av gruppmedlemmarna eller Rymdstyrelsen kan ytterligare möten hållas. 

Valordning

En valberedning bestående av tre personer, ej alla av samma kön, utses på förslag från beredningsgruppen, vid det SRS-möte som föregår det möte då nyval skall ske.  Enkel majoritet erfordras av dem som är närvarande vid mötet. Röstningen ska vara öppen och Rymdstyrelsens representanter äger inte rösträtt. 

Valberedningen bör i sitt arbete med att ta fram förslag på ny ordförande och beredningsgrupp inhämta synpunkter från relevanta svenska rymdforskningsdiscipliner samt eftersträva en jämn könsfördelning.  

Valberedningens förslag skall offentliggöras minst sex veckor före aktuellt SRS-möte. Beslut tas med enkel majoritet i öppen votering av de SRS-medlemmar (exklusive Rymdstyrelsens representanter) som är närvarande vid mötet.