Stadgar

Antagna vid SRS-mötet i Kiruna den 11 september 2007

(Reviderade 2024-03-20)

Syfte och uppgifter 

SRS är en sammanslutning av aktiva forskare och tekniker i Sverige med uppgift att verka för en positiv utveckling av svensk rymdforskning. Begreppet rymdforskning skall här ges en vid tolkning och omfatta naturvetenskaplig forskning utnyttjande rymdfarkoster samt markbaserad forskning i direkt anknytning till den rymdbaserade.  
 
SRS-medlemmar skall genom denna sammanslutning hållas informerade om viktiga frågor som rör svensk rymdforsknings planering och genomförande.  
 
Nationella SRS-möten skall ge medlemmarna tillfälle att gemensamt diskutera både det nationella och internationella rymdforskningsprogrammet. Forskargrupperna skall vid mötena kunna presentera sina framtidsplaner samt redogöra för utförda experiment och nya vetenskapliga resultat.  
 
Arbetet inom SRS samordnas av en beredningsgrupp som väljs av utlyst årsmöte för SRS, vilket normalt hålls i anslutning till det nationella mötet. 
 
Beredningsgruppen utgör även den nationella COSPAR-kommittén. 
 
SRS förväntas samverka med Rymdstyrelsen, svenska rymdföretag, Rymdforum och andra aktörer verksamma inom eller av betydelse för svensk rymdforskning för att utbyta information om pågående verksamhet, framtidsplaner och behov.  

Arbetsordning 

Medlemskap i SRS är öppet för alla som är verksamma inom svensk rymdforskning, d v s forskare, forskarstuderande och tekniker från forskargrupper i Sverige samt representanter för Rymdstyrelsen och svenska rymdföretag. Medlemskap därutöver erfordrar beslut av utlyst årsmöte.  

SRS har ingen egen ekonomi, och ingen medlemsavgift.  

SRS företräds av en ordförande som väljs av årsmötet för en period av 3 år. SRS-ordföranden är tillika ordförande för beredningsgruppen, som också väljs av årsmötet för en period av 3 år med möjlighet till förlängning med 1 eller 2 år. Valen genomförs enligt en av SRS beslutad valordning. Det är SRS-ordförandens ansvar att se till att valordningen efterlevs och att nödvändiga förberedelser för valen vidtas.  

Beredningsgruppen skall bestå av högst 10 personer (inkl. ordföranden) och skall som grupp kunna representera aktiva rymdforskningsdiscipliner. Ändring av rymdforskningsdiscipliner representerade av beredningsgruppen erfordrar beslut av utlyst årsmöte. Representanter för Rymdstyrelsen skall vara ständigt adjungerade till beredningsgruppens möten och ha förslags- och yttranderätt.  

Nationella SRS-möten skall normalt hållas en gång per år, och i första hand skall de erbjudas som fysiska möten.  

Beredningsgruppen förväntas sammanträda minst 2 ggr per år och däremellan upprätthålla kontakten via e-post.  

Beredningsgruppen ansvarar för SRS’ hemsida. Ordföranden ansvarar för att ansöka om medel för hemsidans drift från Rymdstyrelsen, och för att medlen förvaltas av det förvaltningsorgan som beredningsgruppen beslutat om. Hemsidan kan användas för att informera medlemmarna om viktiga händelser och beslut.  

Beslut om ändring av SRS-stadgar tas vid ordinarie årsmöte.  

Mötesordning 

Ordföranden skall i god tid kalla till nationellt möte med SRS minst en gång per år.  Ordförande skall senast en vecka i förväg också kalla till årsmötet för SRS, som normalt hålls i anslutning till det nationella mötet. 
 
Beredningsgruppen skall ta fram ett program till de nationella mötena, i samklang med SRS’ grundläggande syften. Ordföranden bör inbjudamedlemmarna att föreslå dagordningspunkter.  

Platsen för de nationella mötena skall variera för att avspegla rymdforskningens geografiska spridning och/eller förläggas med hänsyn till andra, relaterade sammankomster. Tid och plats för nästkommande möte skall om möjligt beslutas på ett ordinarie årsmöte. 

Vid årsmötet utses en mötesordförande och en mötessekreterare; mötesordföranden bör normalt vara knuten till värdinstitutionen. Mötesordföranden, SRS-ordföranden och sekreteraren justerar tillsammans mötesprotokollet, som därefter tillgängliggörs för medlemmarna, exempelvis via SRS’ hemsida. 

SRS-ordföranden kallar beredningsgruppen till möten minst 2 ggr per år. På begäran av någon av gruppmedlemmarna eller Rymdstyrelsen kan ytterligare möten hållas.  

Valordning 

En valberedning bestående av tre personer, ej alla av samma kön, utses på förslag från beredningsgruppen, vid det SRS-möte som föregår det årsmöte då nyval skall ske.  Enkel majoritet erfordras av dem som är närvarande vid mötet. Röstningen skall vara öppen och Rymdstyrelsens representanter äger inte rösträtt.  

Valberedningen bör i sitt arbete med att ta fram förslag på ny ordförande och beredningsgrupp inhämta synpunkter från relevanta svenska rymdforskningsdiscipliner samt eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen skall i sitt arbete verka för att beredningsgruppen har en långsiktig och genomtänkt sammansättning som avspeglar SRS’ grundläggande syften.   

Valberedningens förslag skall offentliggöras minst en vecka före aktuellt årsmöte. Beslut tas med enkel majoritet i öppen votering av de SRS-medlemmar (exklusive Rymdstyrelsens representanter) som är närvarande vid årsmötet.